You are currently viewing Crucea Roșie Dâmbovița are în implementare proiectul cu titlu „Împreună spunem Stop abandonului școlar”

Crucea Roșie Dâmbovița are în implementare proiectul cu titlu „Împreună spunem Stop abandonului școlar”, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectiv specific: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Una dintre subactivitățile acestuia presupune pregătirea membrilor grupului țintă în vedera promovării alternativei la politica publica și totodată un prilej de implementare a acesteia. Astfel că 100 de reprezentanți ai ONG-urilor vor participa la instruire pentru formarea rețelei de facilitatori la nivel comunitar, vor dobândi competențele necesare de a anima comunitățile și a susține participarea elevilor la școală. Facilitatorii vor învață să comunice în comunitate astfel încât să transfere responsabilități către comunitate și totodată să sprijine comunitatea să își găsească soluții la propriile probleme, degrevând astfel instituțiile publice de sarcinile profesionale.

Fiecare modul de formare va include, în mod obligatoriu, cumulativ, următoarele măsuri minime:

•   Dezvoltare durabilă – o secțiune  cu privire la importanța protecției mediului și dezvoltării durabile, problemele de mediu și tema schimbărilor climatice;

•   Egalitatea de șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen – o secțiune de promovare a egalității de șanse între femei și bărbați, a egalității de șanse pentru toți, fără discriminare în funcție de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap, vârstă, orientare sexuală.

Subactivitatea este structurată în 4 sesiuni x 5 zile.

Fiecare sesiune cuprinde 3 zile modul teoretic, 1 zi modul practic și 1 zi evaluare.

Având în vedere cele de mai sus Crucea Roșie Dâmbovița angajează formator, pe perioadă determinată, în intervalul 17.08.2019 – 16.11.2019.

Atribuțiile formatorului, fără a fi limitate doar la acestea vor fi:

• Participă la elaborarea metodologiilor în cadrul proiectului;

• Elaborează programa de derularea a pregătirii grupului țintă atât teorie cât și modulul practic;

• Responsabil de derularea activității de instruire;

• Responsabil de transpunerea în practică a competențelor participanților;

• Responsabil de procesul de evaluare la finalul sesiunilor de instruire

• Colaborează cu echipa de implementare a proiectului pe tot parcursul implementării;

Persoanele interesate vor depune un CV și o scrisoare de intenție la registratura Crucii Roșii Dâmbovița sau le vor transmite la adresa de e-mail: dambovita@crucearosie.ro. O comisie special constituită în acest sens va analiza CV-urile depuse, selectând persoanele care vor susține interviul în urma căruia va fi desemnat formatorul din cadrul proiectului „Împreună spunem Stop abandonului școlar”.

Data limită de depunere este 26.07.2019.

Distribuie: