Beneficiar: Societatea Națională de Cruce Roșie – Filiala Dâmbovița

Buget: 992,728.60 lei, cota de cofinanțare 2%

Data începerii proiectului: 18/09/2018 – Data încheierii proiectului: 17/01/2020

Manager proiect: Raul Pavelescu

Sediul proiectului: A. I. Cuza, nr. 1, Târgoviște

Obiectivul general

Consolidarea capacității Societății Naționale de Cruce Roșie Filiala Dâmbovița de a formula și promova o alternativă cu impact național, la politica publică inițiată de Guvern în domeniul prevenirii părăsirii timpurii a școlii și în concordanță cu Strategia de Consolidare a Administrației Publice.

Elaborarea politicii publice alternative va avea la bază crearea unui instrument independent de analiză/evaluare a politicii actuale precum și o participare activă a tuturor instituțiilor responsabile și a societății civile în vederea elaborării măsurilor și acțiunilor necesare în elaborarea politicii alternative. Politica alternativă se constituie într-un Program social de sprijin al comunităților în domeniul reducerii părăsirii timpurii a școlii. Realizarea programului social (o politică alternativă la Strategia Națională privind reducerea părăsirii timpurii a școlii) va avea la bază o abordare integrată, pe de o parte din perspectiva cadrelor didactice implicate în procesul de integrare socială precum și din perspectiva comunității, în vederea înscrierii copiilor la școală și susținerea participării acestora la programul școlar.

Obiective specifice

 • Creșterea capacității de elaborare participativă a instrumentelor de evaluare a politicilor publice prin consolidarea dialogului social și civic;
 • Dezvoltarea capacității de promovare a inițiativelor alternative la politica publică a Guvernului;
 • Dezvoltarea responsabilității civice prin implicarea comunităților locale și promovarea principiilor de egalitate de șanse, nediscriminare precum și dezvoltare durabilă;
 • Creșterea gradului de informare, conștientizare și responsabilizare a comunităților prin promovarea alternativei la politica publică;
 • Sprijinirea societății civile și responsabilizarea actorilor importanți în vederea încurajării participării copiilor la învățământul obligatoriu.

Activități

 • Organizarea şi derularea proiectului;
 • Dezvoltarea de instrumente independente de monitorizare şi evaluare a politicilor publice;
 • Dezvoltarea de acţiuni de formulare şi promovare de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern, conform SCAP. Elaborarea Politicii sociale în domeniul reducerii părăsirii timpurii a școlii;
 • Dezvoltarea capacităţii partenerilor sociali şi a ONG-urilor prin instruiri, dezvoltarea reţelei naţionale de facilitatori;
 • Dezvoltarea responsabilităţii civice, de implicare a comunităţilor locale în viaţa publică şi de participare la procesele decizionale, de promovare a egalităţii de şanse şi nediscriminării, precum şi a dezvoltării durabile.

Rezultate

 • Capacitate crescută a ONG-urilor şi partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern;
 • 8 seminarii regionale și 8 mese rotunde/grupuri de lucru la nivel regional (cu participarea reprezentanţilor ISJ, Casa Corpului Didactic, Ministerul Educaţiei, ai Prefecturilor, Consiliilor Judeţene, Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Copilului, unităţi administrative teritoriale şi parteneri sociali ce activează în domeniul educaţiei) pentru identificarea şi elaborarea măsurilor alternative pentru reducerea părăsirii timpurii a şcolii (elaborarea Programului Social – alternativa la politica publică în domeniul reducerii părăsirii timpurii a şcolii);
 • Alternativa la Politica Publică în domeniul reducerii părăsirii timpurii a şcolii – document elaborat;
 • Formarea unei reţele de facilitatori la nivel comunitar în vederea sprijinirii directe a comunităţii de a se implica activ în participarea copiilor la învăţământul obligatoriu;
 • 10 parteneriate cu UAT-uri şi 10 întâlniri de lucru în comunitate (cu participarea facilitatorilor), în regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, pentru implementarea politicii publice alternative;
 • Caravana „Sanitarii Pricepuţi” în școli – 10 întâlniri de lucru cu cadrele didactice în vederea pregătirii, organizării şi derulării de concursuri cu scopul de a face şcoala mai atractivă. Întâlnirile vor avea loc în fiecare regiune, în şcoli cu risc mare de abandon şcolar/absenteism.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Crucea Roșie Dâmbovița are în implementare proiectul cu titlu „Împreună spunem Stop abandonului școlar”, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa: Administrație publică și sistem judiciar eficiente, Obiectiv specific: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.

Una dintre subactivitățile acestuia presupune pregătirea membrilor grupului țintă în vedera promovării alternativei la politica publica și totodată un prilej de implementare a acesteia. Astfel că 100 de reprezentanți ai ONG-urilor vor participa la instruire pentru formarea rețelei de facilitatori la nivel comunitar, vor dobândi competențele necesare de a anima comunitățile și a susține participarea elevilor la școală. Facilitatorii vor învață să comunice în comunitate astfel încât să transfere responsabilități către comunitate și totodată să sprijine comunitatea să își găsească soluții la propriile probleme, degrevând astfel instituțiile publice de sarcinile profesionale.

Fiecare modul de formare va include, în mod obligatoriu, cumulativ, următoarele măsuri minime:

 • Dezvoltare durabilă – o secțiune cu privire la importanța protecției mediului și dezvoltării durabile, problemele de mediu și tema schimbărilor climatice;
 • Egalitatea de șanse și nediscriminarea și egalitatea de gen – o secțiune de promovare a egalității de șanse între femei și bărbați, a egalității de șanse pentru toți, fără discriminare în funcție de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap, vârstă, orientare sexuală.

Subactivitatea este structurată în 4 sesiuni x 5 zile.

Fiecare sesiune cuprinde 3 zile modul teoretic, 1 zi modul practic și 1 zi evaluare.

Având în vedere cele de mai sus Crucea Roșie Dâmbovița angajează formator, pe perioadă determinată, în intervalul 17.08.2019 – 16.11.2019.

Atribuțiile formatorului, fără a fi limitate doar la acestea vor fi:

 • Participă la elaborarea metodologiilor în cadrul proiectului;
 • Elaborează programa de derularea a pregătirii grupului țintă atât teorie cât și modulul practic;
 • Responsabil de derularea activității de instruire;
 • Responsabil de transpunerea în practică a competențelor participanților;
 • Responsabil de procesul de evaluare la finalul sesiunilor de instruire
 • Colaborează cu echipa de implementare a proiectului pe tot parcursul implementării;

Persoanele interesate vor depune un CV și o scrisoare de intenție la registratura Crucii Roșii Dâmbovița sau le vor transmite la adresa de e-mail: dambovita@crucearosie.ro. O comisie special constituită în acest sens va analiza CV-urile depuse, selectând persoanele care vor susține interviul în urma căruia va fi desemnat formatorul din cadrul proiectului „Împreună spunem Stop abandonului școlar”.

Data limită de depunere este 26.07.2019.